Ustanowienie zabezpieczeń wierzytelności Obligatariuszy.

13:16 04.07.2017

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje że dnia 4. lipca 2017 r. Emitent otrzymał postanowienie sądu rejestrowego z dnia 27. czerwca 2017 r. o wpisaniu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na autorskich prawach majątkowych do gry Outer Pioneer stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności Obligatariuszy, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji na okaziciela serii A Spółki, o emisji których Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2017.

W związku z powyższym, Emitent informuje, że ustanowione zostały wszystkie przewidziane Warunkami Emisji zabezpieczenia obligacji serii A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT