Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za okres styczeń - lipiec 2020.

12.08.2020 r., godz. 08:29

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu nr 36/2019 z dnia 5 listopada 2019 dotyczącego prognoz finansowych na lata 2019-2020 informuje, że w dniu 10 lipca 2020 Emitent dokonał okresowej oceny możliwości realizacji prognozy w części dotyczącej przychodów i wyniku za rok 2020. W ramach oceny Emitent dokonał szacunkowego ustalenia wstępnych wyników finansowych grupy kapitałowej Spółki za okres od stycznia do lipca 2020.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2020 spodziewane są na poziomie 2,2 mln PLN (16,2 mln PLN narastająco od stycznia 2020).

Skonsolidowana strata netto za lipiec 2020 spodziewana jest na poziomie 0,23 mln PLN (narastająco 1,73 mln PLN zysku od stycznia 2020).

Jednocześnie, Emitent wyjaśnia, że powyżej przedstawiony wynik uwzględnia rozliczenie wynikające ze sprzedaży technologii QUASU, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2020 z 1 lipca 2020, która to sprzedaż, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Emitenta na rozwój technologii QUASU zamknęła się wynikiem 0,07 mln PLN zysku i spowodowała zwiększenie stanu środków pieniężnych Spółki o ok. 1 mln PLN do poziomu ponad 7 mln PLN.

Wyniki przeprowadzonej oceny wskazują na brak zagrożenia dla realizacji prognozy dotyczącej przychodów i wyniku za rok 2020 opublikowanej przez Emitenta w raporcie nr 36/2019 z dnia 5 listopada 2019.

Zarząd informuje, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży za wskazany okres zostanie zamieszczona w raporcie za trzeci kwartał roku 2020, który zostanie opublikowany w terminie określonym przez Spółkę raportem bieżącym nr 4/2020 z 20 stycznia 2020 tj. 25 listopada 2020.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna


POWRÓT