Zawarcie umowy nabycia akcji w spółce zależnej.

04.11.2019 r., godz. 10:44

Zarząd Vivid Games S.A. _dalej jako: “Spółka"; “Emitent"_ informuje o zawarciu w dniu 4 listopada 2019 z Platige Image S.A. w Warszawie (dalej jako: "Platige Image") umowy nabycia akcji spółki Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. (dalej jako: "Vivid Games SKA").
Na podstawie zawartej umowy Emitent nabył od Platige Image 52 691 (pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A, B oraz C Vivid Games SKA.W związku z powyższym, Emitent posiada obecnie 100% akcji w kapitale zakładowym Vivid Games SKA.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT