Transakcja istotna pomiędzy podmiotami powiązanymi.

19:44 30.06.2017

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o wcześniejszym wykupie 1 580 (tysiąca pięciuset osiemdziesięciu) spośród 35 761 (trzydziestu pięciu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu jeden) pozostających do wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną Emitenta - Vivid Games Sp. z o.o.

Spółka informowała o emisji obligacji raportem bieżącym nr 56/2015 z dnia 30 października 2015 oraz o wcześniejszym wykupie części obligacji raportami bieżącymi nr 21/2016 z dnia 2 maja 2016, 26/2016 z dnia 1 lipca 2016, 3/2016 z dnia 10 października 2016, 1/2017 z 2 stycznia 2017 oraz 9/2017 z 31 marca 2017. Wartość obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi wynosi 1 580 000,00 zł
(milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych. Zapłata za obligacje nastąpiła przez potrącenie z wierzytelnością wynikającą z umowy licencyjnej, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2015 z dnia 31 lipca 2015. Dokonanie opisanej transakcji spowodowało zmniejszenie zobowiązań Emitenta wobec Vivid Games Sp. z o.o. o wartość wykupionych obligacji.

Po ww. opisanym wykupie do wykupu pozostaje 34 181 (trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt jeden) obligacji wyemitowanych przez Vivid Games Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT