Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

29.07.2020 r.

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VIVID GAMES S.A., które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 r., o godzinie 14.30, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 160 (dalej jako „ZWZA”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny rocznego pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2019.
9. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2019.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2019.
12. Podział zysku netto za rok obrotowy 2019 i pokrycia niepokrytej straty za lata ubiegłe.
13. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.
14. Udzielenie Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.
15. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
16. Udzielenie Panu Piotrowi Szczeszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
17. Udzielenie Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
18. Udzielenie Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
19. Udzielenie Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
20. Wybór członków Rady Nadzorczej.
21. Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Vivid Games S.A.
22. Upoważnienie Zarządu do nabycia przez Vivid Games S.A. akcji własnych.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w Zgromadzeniu, informujemy, że prawo uczestniczenia w ZWZA Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 10 sierpnia 2020 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz na stronie www Spółki pod adresem podanym poniżej.

Informacje dotyczące ZWZA oraz dokumenty przeznaczone do rozpatrzenia na ZWZA dostępne są na stronie www Spółki, pod adresem: http://vividgames.com/IR w zakładce Walne Zgromadzenie.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 56 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


POWRÓT