Nabycie akcji własnych.

19:41 30.06.2017

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") informuje, iż Emitent w dniu 30 czerwca 2017 roku nabył 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji własnych w cenie 0,10 zł za jedną akcję w ramach realizacji postanowień umów zawartych z pracownikami i współpracownikami Spółki w ramach Akcyjnego Programu Motywacyjnego, zgodnie z upoważnieniem udzielonym Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2015. Nabyte akcje stanowią 0.00088% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Łączna liczba aktualnie posiadanych przez Emitenta akcji własnych wynosi 67.974 akcji stanowiących 0.0024% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT