Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Obligatariuszy.

25.10.2019 r.

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym, działając na podstawie Punktu 22 lit. (a) Warunków Emisji Obligacji Serii A o łącznej wartości nominalnej 10.500.000,00 złotych wyemitowanych przez Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 14 kwietnia 2017 (dalej jako: „Obligacje” oraz „Warunki Emisji’) oraz na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) i 51 ust. 1 Ustawy z 15 stycznia 2015 o obligacjach (dalej jako: „Ustawa o Obligacjach”), niniejszym zwołuje zgromadzenie obligatariuszy Obligacji (dalej jako: „Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd informacji o planach Emitenta oraz propozycji skierowanych do Obligatariuszy dotyczących możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji, umorzenia Obligacji wraz z emisją nowych obligacji oraz zamiany Obligacji na akcje Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Warunków Emisji.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zgromadzenia odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 roku o godzinie 16:00 w Bydgoszczy (85-674), w siedzibie Spółki przy ul. Gdańskiej 160.
Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni będą Obligatariusze uprawnieni z Obligacji, którzy złożą u Emitenta świadectwo depozytowe nie później niż 7 (siedem) dni przed datą Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 8 listopada 2019 r. Świadectwa depozytowe złożone u Emitenta nie będą mogły zostać odebrane przez zakończeniem Zgromadzenia.

W załączniku do niniejszego raportu Emitent przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia wraz z projektem uchwał i informacją Zarządu Emitenta.
O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu


POWRÓT