Wstępna informacja o wynikach Grupy i Spółki Vivid Games za I półrocze 2018 roku.

12.09.2018 r., godz. 17:26

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości wstępnie ustaloną wartość wyniku Grupy Vivid Games i Spółki za pierwsze półrocze roku 2018.
Skonsolidowana strata za I półrocze 2018 roku spodziewana jest na poziomie ok. 2,88 mln PLN. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w tym okresie wniosły ok. 3,69 mln PLN, a koszty działalności operacyjnej 10,34 mln PLN.
Odpowiednio: jednostkowa strata wyniesie ok. 6,25 mln PLN oraz jednostkowe przychody ze sprzedaży 3,69 mln PLN i koszty działalności operacyjnej 14,60 mln PLN.
W związku z zatwierdzonym już wynikiem za 2016 rok, korekta podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok (wynik kontroli UCS w Toruniu, ESPI nr 23/2018 i 25/2018) w wysokości 661,7 tys. PLN (podatek + odsetki) została wykazana poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego w 2018 roku, bez wpływu na wynik bieżącego roku 2018. W związku z powyższym zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz raport emitenta za rok 2016 nie będą korygowane.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2018 roku znajdzie się informacja dotycząca korekty błędu poprzednich okresów w zakresie ujęcia w 2017 roku realizacji instrumentu dłużnego (tzw. opcja Gizy). Po ponownej analizie faktów, zgodnie z MSR 32, podjęto decyzję, iż rozliczenie opcji powinno nastąpić w grudniu 2017 roku. Zobowiązanie finansowe powinno zostać wykazane jako instrument kapitałowy w pozycji kapitał zapasowy. Korekta w wysokości 3.125,22 tys. PLN. nie wpłynęła na wynik 2017 roku. W związku z korektą, wycena tzw. opcji Gizy pozostaje bez wpływu na wyniki Grupy w 2018 roku, w związku z czym Emitent niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości skorygowany raport za pierwszy kwartał 2018 roku.


POWRÓT