Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

22:34 21.06.2017

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta - HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp. k. do wykonania przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT