Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

31.01.2019

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019:

Jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 26 kwietnia 2019 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2019 – 8 maja 2019 r.
Raport półroczny za I półrocze 2019 – 25 września 2019 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2019 – 27 listopada 2019 r.

Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako: „Rozporządzenie”) Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz II kwartał 2019 r.


POWRÓT