Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

13:45 27.01.2017

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2016 - 15 marca 2017.

2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 – 25 maja 2017 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 – 26 września 2017 r.

4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 – 23 listopada 2017 r.

Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako: „Rozporządzenie”) Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.

Na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Emitent informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne i półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, w związku z czym Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT