Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28.06.2013 r.

28.06.2013 godz. 16:00

Zarząd Vivid Games S.A. wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28.06.2013 r.

1. GPV I Spółka z ograniczona odpowiedzialnością - 4.949.175 akcji zwykłych na okaziciela / 4.949.175 głosów / 23, 34% w liczbie głosów na NWZA / 19,56% w ogólnej liczbie głosów

2. Jarosław Wojczakowski – 8.126.250 akcji zwykłych na okaziciela / 8.126.250 głosów / 38,33% w liczbie głosów na NWZA / 32,12% w ogólnej liczbie głosów

3. Remigiusz Kościelny – 8.126.250 akcji zwykłych na okaziciela / 8.126.250 głosów / 38,33% w liczbie głosów na NWZA / 32,12% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT