Zawarcie umowy sprzedaży platformy QUASU.

01.07.2020 r., godz. 12:27

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 1 lipca 2020 Emitent zawarł umowę, na podstawie której Emitent dokonał sprzedaży i przeniesienia praw do wszystkich składników platformy testów automatycznych QUASU za cenę 250 000 USD (dwieście pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich).

Umowa została zawarta z niezależnym od Spółki podmiotem zajmującym się świadczeniem usług testów jakości, będącym spółką należącą do grupy kapitałowej z centralą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Emitent przenosi na nabywcę wszelkie prawa do platformy QUASU i związanych z nią technologii i nie będzie uczestniczył w dalszym rozwoju platformy.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna


POWRÓT