Rejestracja przez KDPW Obligacji na okaziciela serii A Spółki.

22:00 13.06.2017

Zarząd spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") informuje, iż zgodnie z komunikatem Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), Zarząd KDPW postanawia zarejestrować w dniu 16 czerwca 2017r. w depozycie papierów wartościowych 10.500
(dziesięć tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1/04/2017 Zarządu Spółki z dnia 14 kwietnia 2017r. Obligacje zostają oznaczone kodem PLVVDGM00055.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT