Korekta skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku

17:22 05.06.2017

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w opublikowanym w dniu 25 maja 2017 r. skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2017 roku dodano dane finansowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w poniższych pozycjach:
- Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Vivid Games w przeliczeniu na Euro (str. 8 Raportu),
- Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (str. 30 Raportu),
- Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (str. 33 Raportu),
- Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (str. 59 Raportu),
- Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (str. 62 Raportu),

Na skutek pomyłki nie umieszczono danych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w pierwotnym raporcie.

Spółka informuje, że zawierający we wskazanych wyżej pozycjach dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku skorygowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu dzisiejszym, tj. 5 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT