Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.

25.09.2019 r.

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent"), niniejszym, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402_1_ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: "k.s.h."), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VIVID GAMES S.A., które odbędzie się w dniu 21 października 2019 r., o godzinie 14.00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 160 (dalej jako "ZWZA") z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór komisji skrutacyjnej.
3.Wybór przewodniczącego.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany statutu.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w Zgromadzeniu, informujemy, że prawo uczestniczenia w NWZA Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu_, to jest w dniu 5 października 2019 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz na stronie www Spółki pod adresem podanym poniżej.
Informacje dotyczące NWZA dostępne są na stronie www Spółki, pod adresem: http://vividgames.com/IR w zakładce Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT