Wydanie akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

16.08.2018 r., godz. 14:11

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2018 oraz 27/2018 Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 14 sierpnia 2018 na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza zostało zapisanych 1 474 681 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki (dalej jako: "Akcje"), co zgodnie z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest równoznaczne z wydaniem dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Po wydaniu Akcji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.974.339,60 zł i dzieli się na 29 743 396 akcji zwykłych na okaziciela, z których wynika łącznie 29 743 396 głosów na walnym zgromadzeniu. Po wydaniu Akcji warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta wynosi 2 531,90 złotych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT