Ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności Obligatariuszy.

18:03 24.05.2017

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje że dnia 24 maja br. zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji na okaziciela serii A Spółki, stanowiącymi załącznik do raportu bieżącego nr 15/2017 ustanowiono zabezpieczenie wierzytelności Obligatariuszy polegające na wystawieniu przez Spółkę weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w sposób określony w Warunkach Emisji Obligacji.

Ponadto, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, Emitent w dniu 24 maja br. złożył wniosek o ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach majątkowych do gry mobilnej pt. Outer Pioneer. O wynikach postępowania rejestrowego Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT