Powiadomienia o objęciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

14.05.2020 r., godz. 17:24

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13 maja 2020 wpłynęły do Spółki zawiadomienia sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR w związku z objęciem akcji Emitenta przez osoby pełniące obowiązki zarządcze: Prezesa Zarządu Remigiusza Kościelnego, Wiceprezesa Zarządu Jarosława Wojczakowskiego oraz Członka Rady Nadzorczej Wojciecha Humińskiego. Objęcie akcji związane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2020 z 7 maja 2020.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


POWRÓT