Ponowne zawarcie umów pożyczek pomiędzy Emitentem a członkami zarządu Emitenta.

12.09.2019 r., godz. 13:30

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2019 i 11/2019, niniejszym informuje o ponownym zawarciu w dniu 12 września 2019 r. umów pożyczek pomiędzy Remigiuszem Kościelnym Prezesem Zarządu Emitenta a Spółką oraz pomiędzy Jarosławem Wojczakowskim Wiceprezesem Zarządu Emitenta a Spółką (dalej jako: "Umowy"). Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2019 i 11/2019, niniejszym informuje o ponownym zawarciu w dniu 12 września 2019 r. umów pożyczek pomiędzy Remigiuszem Kościelnym Prezesem Zarządu Emitenta a Spółką oraz pomiędzy Jarosławem Wojczakowskim Wiceprezesem Zarządu Emitenta a Spółką (dalej jako: "Umowy"). Umowy zawarte w dniu 28 marca 2019 r. z przyczyn formalnych należało uznać za nieważne.Warunki zawartych umów są tożsame z warunkami określonymi w uchwałach Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 Marca 2019 r., i odpowiadają warunkom podanym do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2019, tj. ww. członkowie Zarządu udzielili Emitentowi pożyczek na łączną kwotę 2 000 000,00 (słownie: dwóch milionów) złotych. Umowy zostały zawarte za zgodą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyrażoną uchwałami nr 5 i 6 z dnia 23 sierpnia 2019.

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


POWRÓT