Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki.

17:58 18.05.2017

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż otrzymał w dniu 24. maja br. Uchwałę Zarządu GPW w Warszawie z dnia 24.05.2017 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 323 250 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki (dalej jako: "Akcje"), o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 29 maja 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLVVDGM00014.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT