Decyzja Zarządu w przedmiocie działań podjętych w wyniku kontroli celno – skarbowej.

07.08.2018 r., godz. 14:38

W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 24 lipca 2018 wyniku kontroli z kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu (ESPI nr 23/2018) Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) postanowił, że:

1. Spółka przyjmuje wynik kontroli i dokona korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2016,

2. Spółka dokona również dodatkowej korekty deklaracji, o której mowa w pkt. 1, niezależnej od ustaleń wyniku kontroli. Dodatkowa korekta będzie polegała na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, o których mowa w art. 18d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.007.173,44 PLN. Wskazane koszty wynikają z poniesionych wydatków związanych z prowadzoną działalnością badawczo – rozwojową. Korekta, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie dokonana w najkrótszym możliwym terminie po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia korekty o której mowa w pkt. 1 od Naczelnika III Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

3. W związku z korektami, o których mowa w pkt. 1 i 2 Spółka dokona zapłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2016. Biorąc pod uwagę okoliczności, o których mowa w pkt. 1 i 2 podstawa opodatkowania wynosiła będzie 3.382.838 PLN zaś kwota należnego podatku 642.739 PLN. Kwota ta zostanie powiększona o należne odsetki.

Emitent przekaże korektę do raportu rocznego za rok 2016 niezwłocznie, tj. po przekazaniu do właściwego Urzędu Skarbowego korekt rocznych deklaracji podatkowych o których mowa w pkt. 1 i 2.

Podstawa prawa:
Art. 17 MAR ust. 1 – informacja poufna

Osoby reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu


POWRÓT