Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

07.05.2020 r., godz. 13:16

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o podjęciu w dniu 7 maja 2020 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 października 2019 r. zawartego w § 7 Statutu Spółki.

Na podstawie ww. uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki został podniesiony o kwotę 254.237,40 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem zł 40/100) do kwoty 3.228.577,00 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem zł 00/100), w drodze emisji 2 542 374 (słownie: dwóch milionów pięciuset czterdziestu dwóch tysięcy trzystu siedemdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, akcje zostaną zaoferowane Remigiuszowi Kościelnemu oraz Jarosławowi Wojczakowskiemu jako pożyczkodawcom w umowach pożyczek, o zawarciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2019 z dnia 12 września 2019 na warunkach określonych w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019, zgodnie z żądaniami wykonania opcji objęcia złożonymi w dniu 14 kwietnia 2020, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2020, jak również Panu Wojciechowi Humińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Cena emisyjna akcji została określona w sposób opisany w raporcie bieżącym nr 16/2020 z 14 kwietnia 2020 i wynosi 1,18 zł (jeden złoty 18/100) za akcję.

Akcjonariusze obejmą akcje serii H w zamian za wkład pieniężny, przy czym, zgodnie z umowami pożyczek, Remigiusz Kościelny i Jarosław Wojczakowski dokonają umownego potrącenia wierzytelności wobec Spółki z tytułu zwrotu pożyczek z wierzytelnością Spółki z tytułu wpłaty na poczet akcji nowej emisji.

Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii H.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść podjętej uchwały.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


POWRÓT