Ustanowienie zabezpieczeń wierzytelności Obligatariuszy.

15:36 17.05.2017

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że dnia 17 maja br. zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji na okaziciela serii A Spółki, stanowiącymi załącznik do raportu bieżącego nr 15/2017 ustanowiono zabezpieczenie wierzytelności Obligatariuszy polegające na złożeniu przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.), w sposób określony w Warunkach Emisji Obligacji.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT