Brak spełnienia świadczeń wynikających z wykupu obligacji serii A.

05.05.2020 r., godz. 17:07

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2020 z dnia 31 marca 2020, 17/2020 z dnia 16 kwietnia 2020, 18/2020 z 17 kwietnia 2020 oraz 21/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 z informuje, że Emitent nie dokonał wykupu obligacji serii A w terminie wynikającym z warunków emisji obligacji, tj. w dniu 5 maja 2020.

Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosek o otwarcie w odniesieniu do Emitenta przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A w dniu 28 kwietnia 2020. Wykup obligacji serii A nastąpi na warunkach i w terminach, które zostaną określone w toku ww. postępowania. Do czasu prawomocnego zakończenia ww. postępowania Emitent nie będzie dokonywał wykupu obligacji serii A w całości ani w części.

Jednocześnie, Emitent informuje, że odsetki za ostatni okres odsetkowy określony w warunkach emisji obligacji serii A kończący się 5 maja zostały przez Emitenta zapłacone w całości.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna


POWRÓT