Oświadczenie KDPW w przedmiocie warunkowej rejestracji akcji serii G.

23.07.2018, godz.

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Emitent", "Spółka") ninejszm informuje o powzięciu w dniu 23 lipca 2018 informacji o wydaniu Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej jako: "KDPW") z dnia 20 lipca 2018 roku w przedmiocie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta (dalej jako: "Akcje"). Akcje w liczbie 1.474.681 (słownie: milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) zostaną zarejestrowane w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji podjętej przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu ww. Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem ISIN PLVVDGM00014, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Informację o wprowadzeniu Akcji do obrotu Emitent przekaże w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT