Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

22.01.2018

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018:

  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – 11 kwietnia 2018 r.
  2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 – 16 maja 2018 r.
  3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 – 19 września 2018 r.
  4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 – 21 listopada 2018 r.

Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako: „Rozporządzenie”) Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. oraz II kwartał 2018 r.

Na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Emitent informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne i półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, w związku z czym Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Jarosław Wojczakowski - Wiceprezes Zarządu


POWRÓT