Zawiadomienie od Członów Zarządu dotyczące transakcji na akcjach Spółki.

17.02.2014 godz. 09:22

Zarząd Vivid Games S.A.("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomość przekazaną w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o zbyciu przez Prezesa Zarządu Spółki Remigiusza Rudolfa Kościelnego 550.000 (słownie: pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki oraz zbycia przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Jarosława Wojczakowskiego 550.000 (słownie: pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki. Zbycie akcji nastąpiło w dniu 14 lutego 2014 r. na podstawie transakcji pakietowej sesyjnej (D+3) na rynku New Connect. Zawiadomienia Członków Zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu ESPI.

Podstawa prawna

Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT