Informacje dotyczące Zgromadzenia Obligatariuszy.

23.04.2020 r., godz. 16:38

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 68 ust. 4 Ustawy z 15 stycznia 2015 o Obligacjach (dalej jako: „Ustawa o obligacjach”), w związku ze zwołaniem na dzień 23 kwietnia 2020 zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10.500.000,00 złotych wyemitowanych przez Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 14 kwietnia 2017 (dalej jako: „Zgromadzenie”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z 16 kwietnia 2020 niniejszym informuje, że Zgromadzenie nie odbyło się, w związku z niespełnieniem warunku ważności zgromadzenia obligatariuszy, o którym mowa w art. 62 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, tj. nieuzyskaniem wymaganego kworum. Z uwagi na powyższe, Emitent odstąpił od sporządzania protokołu Zgromadzenia.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
Inne uregulowania


POWRÓT