Przydział obligacji serii A

12:07 05.05.2017

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2017 niniejszym informuje, że emisja Obligacji na okaziciela Spółki serii A (dalej jako: „Obligacje”) doszła do skutku i dnia 5 maja br. nastąpił przydział 10 500 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 10 500 000,00 zł. Cena emisyjna za jedną obligację wynosiła w zależności od dnia dokonania zapisu od 997,00 do 999,00 zł.

Na podstawie pkt. 4.15.3 Memorandum Informacyjnego w związku z wystąpieniem nadsubskrypcji w ramach Transzy Otwartej, Zarząd Spółki postanowił o przesunięciu liczby oferowanych Obligacji pomiędzy transzami w ten sposób, że 3.480 Obligacji przesunięto z Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do Transzy Otwartej.

Wierzytelności Obligatariuszy wynikające z Obligacji zostaną zabezpieczone w sposób przedstawiony w Warunkach Emisji Obligacji stanowiących załącznik do raportu bieżącego nr 15/2017.

Cel emisji Obligacji nie został określony.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach rynku Catalyst lub w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT