Skrócenie terminu przyjmowania zapisów na Obligacje Spółki.

13:31 28.04.2017

W związku otrzymaniem przez Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Emitent", "Spółka") informacji, że łączna wartość nominalna Obligacji na okaziciela serii A Spółki (dalej jako: "Obligacje"), na które przyjęto zapisy w dniach od 18 do 28 kwietnia 2017 r. przekroczyła maksymalną łączną wartość nominalną Obligacji oferowanych w obu transzach, tj. 10.500.000 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) Zarząd Emitenta postanawia o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na Obligacje do dnia dzisiejszego, tj. 28 kwietnia 2017 r. do momentu podjęcia uchwały Zarządu Spółki nr 02/04/2017 w sprawie zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje. Zgodnie z zapisami pkt 4.15.2 Memorandum Dzień Przydziału jak i Dzień Emisji Obligacji nie ulega zmianie i będzie przypadał w dniu 5 maja 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT