Brak możliwości dokonania skutecznej zmiany warunków emisji obligacji serii A.

16.04.2020 r., godz. 17:19

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 16 kwietnia 2020 upłynął termin na zgłaszanie uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy obligacji serii A zwołanym przez Emitenta na 23 kwietnia 2020. Liczba zgłoszeń, które wpłynęły do Emitenta jest niewystarczająca do osiągnięcia kworum wymaganego do ważności zgromadzenia obligatariuszy i podjęcia uchwały o zmianie warunków emisji obligacji serii A.

W określonym powyżej terminie obligatariusze wyrażający wolę wzięcia udziału w zgromadzeniu powinni byli złożyć w Spółce świadectwa depozytowe, o których mowa w art. 55 ust. 2 ustawy z 15 stycznia 2015 o obligacjach (dalej jako: „Ustawa o obligacjach”) uprawniające do udziału obligatariuszy obligacji serii A w zgromadzeniu obligatariuszy zwołanym przez Emitenta na 23 kwietnia 2020.
Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy o obligacjach zgromadzenie obligatariuszy jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowana co najmniej połowa skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji. Wolę udziału w zgromadzeniu obligatariuszy wyrazili obligatariusze reprezentujący ok. 25% łącznej wartości nominalnej obligacji, w związku z czym zgromadzenie obligatariuszy w dniu 23 kwietnia 2020 nie będzie władne by podjąć ważne uchwały, w szczególności zaś nie dokona skutecznej zmiany warunków emisji obligacji zgodnie z propozycją Zarządu Emitenta.

W związku z powyższym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z 31 marca 2020 Zarząd podtrzymuje ocenę, że wykup obligacji serii A w terminie przewidzianym w warunkach emisji, tj. 5 maja 2020 nie będzie możliwy.

Zarząd Emitenta niezwłocznie dokona przeglądu i oceny środków dostępnych w celu ochrony interesów Spółki i obligatariuszy serii A w związku z brakiem możliwości terminowego wykupu całości obligacji i brakiem możliwości dokonania zmian warunków emisji.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna


POWRÓT