Realizacja praw z warrantów przez Fundusz GPV. Wykonanie Opcji Wniesienia.

12.06.2018 r., godz. 15:35

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 12.06.2018 r. od GPV I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Fundusz GPV), będącego nastąpcą prawnym GPV I Inwestycje Sp. z o.o. oświadczenia o realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych objętych przez GPV I Inwestycje Sp. z o.o. w związku ze złożeniem przez tę spółkę żądania wykonania Opcji Wniesienia (więcej w ESPI nr 37/2017).
W związku z realizacją praw z warrantów, na warunkach określonych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 sierpnia 2017 r. (ESPI nr 45/2017), Fundusz GPV obejmie 1 474 681 akcji Emitenta.
W wykonaniu Opcji Wniesienia, Emitent zawrze z Funduszem GPV również umowę nabycia 31 248 akcji w spółce Vivid Games Spółka Akcyjna s.k.a. posiadanych przez Fundusz GPV.
Dokonanie powyżej opisanych czynności będzie równoznaczne z wykonaniem Opcji Wniesienia i spowoduje wygaśnięcie Opcji Sprzedaży.
W sprawozdaniach finansowych Spółki opcja wykazywana była jako instrument pochodny, który wpływa na wynik finansowy tylko do dnia wykonania opcji wniesienia. W związku z tym nie obciąży wyniku dodatkowo w późniejszych okresach.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


POWRÓT