Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

17:36 21.04.2017

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VIVID GAMES S.A., które odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r., o godzinie 14.00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 160 (dalej jako "ZWZA") z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór komisji skrutacyjnej - uchwała nr 1.

3. Wybór przewodniczącego - uchwała nr 2.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad - uchwała nr 3.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego.

7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny rocznego pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016- uchwała nr 4.

8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 5.

9. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2016 - uchwała nr 6.

10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A - uchwała nr 7.

11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2016 - uchwała nr 8.

12. Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2016 - uchwała nr 9.

13. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 10.

14. Udzielenie Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 11.

15. Udzielenie Panu Royowi Huppertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 12.

16. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 13.

17. Udzielenie Panu Piotrowi Szczeszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 14.

18. Udzielenie Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 15.

19. Udzielenie Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 16.

20. Udzielenie Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 - uchwała nr 17.

21. Wolne wnioski.

22. Zamknięcie obrad.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w Zgromadzeniu, informujemy, że prawo uczestniczenia w ZWZA Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 1 maja 2017 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz na stronie www Spółki pod adresem podanym poniżej.

Informacje dotyczące ZWZA oraz dokumenty przeznaczone do rozpatrzenia na ZWZA dostępne są na stronie www Spółki, pod adresem: http://vividgames.com/IR w zakładce Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT