Złożenie przez Remigiusza Kościelnego i Jarosława Wojczakowskiego żądań wykonania opcji objęcia na podstawie umów pożyczek.

14.04.2020 r., godz. 14:30

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: “Emitent”, “Spółka”), informuje że w dniu 14 kwietnia 2020 Spółka otrzymała od Remigiusza Kościelnego i Jarosława Wojczakowskiego _dalej jako: "Pożyczkodawcy"_ pisemne żądania wykonania opcji objęcia określonej w umowach pożyczek, o zawarciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2019 z dnia 12 września 2019 na warunkach określonych w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 (dalej jako: "Umowy Pożyczek").

Wykonanie opcji objęcia zgodnie z Umowami Pożyczek polega na zaoferowaniu każdemu z Pożyczkodawców objęcia akcji Spółki nowej emisji w zamian za wkład pieniężny równy kwocie udzielonej Emitentowi pożyczki. Zgodnie z Umowami Pożyczek cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona w oparciu o średni kurs akcji Emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu 30 dni poprzedzających datę złożenia żądania wykonania opcji objęcia z uwzględnieniem 12% dyskonta. W wyniku wykonania opcji strony Umów Pożyczek dokonają potrącenia wierzytelności wynikających z Umów Pożyczek z wierzytelnością z tytułu wpłaty na poczet akcji nowej emisji, w związku z czym zobowiązanie Spółki do zwrotu pożyczek wygaśnie.

Emitent zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do emisji akcji w terminie 30 dni od daty złożenia żądania wykonania opcji. Emitent będzie informował odrębnymi raportami o kolejnych czynnościach związanych z realizacją opcji.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna


POWRÓT