Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28.05.2019 r.

28.05.2019 r.

Zarząd Vivid Games S.A. wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 maja 2019 roku:

  1. Jarosław Wojczakowski, liczba akcji 6 382 500, liczba głosów 6 382 500; udział głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZA – 49,83%, 21,46% ogólnej liczby głosów
  2. Remigiusz Kościelny reprezentowany przez pełnomocnika, liczba akcji 6 426 249, liczba głosów 6 426 249; udział głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZA – 50,17%, 21,61% ogólnej liczby głosów

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu

 


POWRÓT