Nabycie akcji własnych.

15.05.2018 r., godz. 12:10

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Emitent nabył 21732 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści jeden) akcji własnych w cenie 0,10 zł za jedną akcję w ramach realizacji postanowień umów zawartych z pracownikami i współpracownikami Spółki w ramach Akcyjnego Programu Motywacyjnego, zgodnie z upoważnieniem udzielonym Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2015.
Nabyte akcje stanowią 0.0008% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Łączna liczba aktualnie posiadanych przez Emitenta akcji własnych wynosi 83106 (osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześć) akcji stanowiących 0.0029% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu

Jarosław Wojczakowski - Wiceprezes Zarząd


POWRÓT