Uchwała Zarządu Vivid Games S.A. w sprawie emisji obligacji.

15:12 14.04.2017

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 14.04.2017 roku podjął uchwałę w przedmiocie emisji nie więcej niż 10 500 (dziesięciu tysięcy pięciuset) obligacji na okaziciela Spółki serii A o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda (dalej jako: „Obligacje”).

Obligacje zostaną wyemitowane w sposób określony w art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej ustawy.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach rynku Catalyst lub w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

Cel emisji nie został określony.

Oferta publiczna Obligacji rozpocznie się w dniu 18 kwietnia 2017. W tym samym dniu Emitent udostępni do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjne dotyczące oferty.

Warunki emisji Obligacji stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu

 


POWRÓT