Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2017.

09.05.2018 r., godz. 22:40

Zarząd Vivid Games S.A. _dalej jako "Emitent", "Spółka"_ niniejszym informuje, że w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym będącym częścią raportu rocznego za rok 2017 opublikowanego w dniu 04.04.2018 r. omyłkowo zamieszczono informacje o łącznym wynagrodzeniu wypłaconym w roku 2017 członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej, nie wskazując wynagrodzenia odrębnie dla każdego z członków organów.

Wynagrodzenie członków organów za rok 2017 wynosiło w tys. PLN:
I. Zarząd:
1. Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu - 416,30
2. Jarosław Wojczakowski - Wiceprezes Zarządu - 413,80
3. Roy Huppert - Członek Zarządu - 413,63
Łącznie: 1243,73

II. Rada Nadzorcza:
1. Marcin Duszyński - Przewodniczący RN - 5,58
2. Piotr Szczeszek - Wiceprzewodniczący RN - 4,19
3. Tomasz Muchalski - Członek RN - 2,09
4. Szymon Skiendzielewski - Członek RN - 4,19
Łącznie: 16,05

Dane porównawcze za rok 2016 w tys. PLN:
I. Zarząd:
1. Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu - 423,49
2. Jarosław Wojczakowski - Wiceprezes Zarządu - 418,00
3. Roy Huppert - Członek Zarządu - 414,56
Łącznie: 1256,05

II. Rada Nadzorcza:
1. Marcin Duszyński - Przewodniczący RN - 3,45
2. Piotr Szczeszek - Wiceprzewodniczący RN - 2,07
3. Tomasz Muchalski - Członek RN - 2,07
4. Szymon Skiendzielewski - Członek RN - 2,07
Łącznie: 9,66

Wskazana wartość sumaryczna wynagrodzenia członków Zarządu za rok 2017 _1457,16 tys. PLN_ w Nocie nr 38 na stronie 45 w Jednostkowym Sprawozdaniu Finasowym oraz w Nocie nr 32 na stronie 43 w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym była nieprawidłowa. Prawidłowa wartość to 1243,73 tys. PLN j.w.

Innych zmian w raporcie rocznym za 2017 rok, poza wskazanymi w niniejszym raporcie bieżącym, Spółka nie dokonała.

Zgodnie z przepisem paragrafu 15 ust. 5 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" Emitent nie będzie przekazywał skorygowanego raportu rocznego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu

Jarosław Wojczakowski - Wiceprezes Zarządu


POWRÓT