Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 7.05.2018 r.

07.05.2018 r., godz. 16:05

Zarząd Vivid Games S.A. wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 7maja 2018 roku:

1. Remigiusz Rudolf Kościelny - liczba akcji 7 576 250, liczba głosów 7 576 250; udział głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZA – 50%, 26,8% ogólnej liczby głosów,

2. Jarosław Wojczakowski - liczba akcji 7 576 249, liczba głosów 7 576 249; udział głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZA – 49,999993%, 26,8% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu

Jarosław Wojczakowski - Wiceprezes Zarządu


POWRÓT