Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 12.04.2017 r.

17:40 12.04.2017

Zarząd Vivid Games S.A. wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12.04.2017 r.

1. Remigiusz Kościelny, liczba akcji 7.576.250, liczba głosów 7.576.250; udział głosów w ogólnej liczbie głosów na NWZA – 50,00%, 26,8% ogólnej liczby głosów

2. Jarosław Wojczakowski liczba akcji 7.576.249, liczba głosów 7.576.249; udział głosów w ogólnej liczbie głosów na NWZA – 50,00%, 26,8% ogólnej liczby głosów

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT