Informacja dotycząca sytuacji finansowej Emitenta i perspektyw realizacji zobowiązań wynikających z obligacji serii A.

31.03.2020 r., godz. 18:15

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 31 marca 2020 w związku z bezskutecznym zakończeniem oferty publicznej obligacji serii B (raport bieżący nr 11/2020) Zarząd dokonał aktualnej oceny dostępnych Emitentowi opcji strategicznych związanych z finansowaniem realizacji celów długoterminowych Spółki i spłatą zobowiązań wynikających z obligacji serii A.

W wyniku przeprowadzonej oceny Zarząd stwierdził, że w związku z aktualną sytuacją rynków kapitałowych i finansowych wynikającą z tzw. epidemii koronowirusa COVID-19 możliwość pozyskania przez Spółkę finansowania z rynku kapitałowego lub innego finansowania zewnętrznego jest znacząco ograniczona w perspektywie do 5 maja 2020, tj. terminu wykupu obligacji serii A.

Zarząd dokonując oceny aktualnej sytuacji finansowej Spółki stwierdził jednocześnie, że posiadane przez Spółkę środki pieniężne i uzyskiwane przychody ze sprzedaży są wystarczające do finansowania bieżącej działalności Emitenta, w związku z czym realizacja prognoz opublikowanych raportem bieżącym nr 36/2019 jest niezagrożona, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2020.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Zarząd ocenił, że przy założeniu znaczących utrudnień w pozyskaniu finansowania zewnętrznego istnieje ryzyko graniczące z pewnością, że Emitent nie będzie w stanie dokonać wykupu wszystkich obligacji serii A w terminie przewidzianym w warunkach emisji tj. w dniu 5 maja 2020. Jednocześnie Zarząd ocenia, że wykup obligacji serii A będzie możliwy przy rozłożeniu zobowiązania na raty, przy czym Emitent może zaproponować obligatariuszom regularną wypłatę odsetek za dodatkowe okresy odsetkowe.

W związku z powyższym, Emitent niezwłocznie dokona zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii A w celu podjęcia uchwał dokonujących odpowiedniej zmiany warunków emisji obligacji serii A w sposób, który zagwarantuje ochronę interesów zarówno obligatariuszy jak i Spółki.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna


POWRÓT