Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

28.11.2016 godz. 17:43

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w opublikowanym w dniu 10 listopada 2016 r. skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2016 roku w "Zestawieniu stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące" (str. 51 Raportu), na skutek omyłki pisarskiej została błędnie podana ilość akcji posiadanych przez członka rady nadzorczej Paula Bragiel. Stan posiadania ww. członka RN nie zmienił się od 1 stycznia 2016 r., w związku z czym zarówno na dzień 30 września 2016 r. jak i 10 listopada 2016 r. posiadał on 247 500 akcji. W raporcie błędnie podano, że we wskazanych datach nie posiadał on żadnych akcji.

Spółka informuje, że skorygowany zgodnie z wyżej podanymi informacjami skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu dzisiejszym, tj. 28 listopada 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT