Nabycie akcji własnych.

02.01.2019 r.

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Emitent nabył 8150 (słownie: osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji własnych w cenie 0,10 zł za jedną akcję w ramach realizacji postanowień umów zawartych z pracownikami i współpracownikami Spółki w ramach Akcyjnego Programu Motywacyjnego, zgodnie z upoważnieniem udzielonym Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2015. Nabyte akcje stanowią 0.00027% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Łączna liczba aktualnie posiadanych przez Emitenta akcji własnych wynosi 97256 akcji stanowiących 0.0033% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT