Zawarcie umów pożyczek pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

28.03.2019 r., godz. 9:03

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zawarciu umów pożyczek pomiędzy Remigiuszem Kościelnym Prezesem Zarządu Emitenta a Spółką oraz pomiędzy Jarosławem Wojczakowskim Wiceprezesem Zarządu Emitenta a Spółką (dalej jako: „umowy”). Warunki umów zostały określone w uchwałach Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 Marca 2019 r., i odpowiadają warunkom podanym do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2019, tj. ww. członkowie Zarządu udzielili Emitentowi pożyczek na łączną kwotę 2 000 000,00 (słownie: dwóch milionów)zł.

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT