Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Vivid Games S.A.

16:48 11.04.2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że akcjonariusz Spółki Remigiusz Kościelny w dniu 10.04.2017 r. poinformował Spółkę o zamiarze zgłoszenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 kwietnia 2017 kandydatur panów Tomasza Muchalskiego, Marcina Duszyńskiego, Piotra Szczeszka i Paula Bragiel’a na członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Kandydaci wyrazili zgodę na zgłoszenie, w załączeniu Emitent przekazuje kopie oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Wszystkie spośród wymienionych wyżej osób pełniły funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w ostatniej kadencji. Informacje na ich temat dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT