Informacja o wpływie sytuacji makroekonomicznej na realizację prognozy finansowej i wynikach finansowych za styczeń i luty 2020.

24.03.2020 r., godz. 08:03

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu nr 36/2019 z dnia 5 listopada 2019 dotyczącego prognoz finansowych na lata 2019-2020 informuje, że w dniu 24 marca 2020 Emitent dokonał okresowej oceny możliwości realizacji prognozy w części dotyczącej przychodów i wyniku za rok 2020.

W ramach oceny Zarząd Emitenta wziął pod uwagę następujące czynniki:
a) wstępne wyniki finansowe za pierwsze dwa miesiące 2020 tj.:
i. skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń i luty 2020 spodziewane na poziomie 2,68 mln. PLN,
ii. skonsolidowany zysk netto za styczeń i luty 2020 spodziewany na poziomie 0,38 mln PLN;
b) nieprzewidziane i nadzwyczajne czynniki makroekonomiczne, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2020 z dnia 18 marca 2020 (tzw. pandemia koronawirusa) oraz
c) obserwowany w ostatnim okresie wzrost kursów wymiany walut, w których Emitent uzyskuje przychody (słaby złoty) skutkujący wzrostem przychodów Emitenta w PLN.

Wyniki przeprowadzonej oceny wskazują na brak zagrożenia dla realizacji prognozy dotyczącej przychodów i wyniku za rok 2020 opublikowanej przez Emitenta w raporcie nr 36/2019 z dnia 5 listopada 2019.

Zarząd informuje, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży za okres ujęty w niniejszym raporcie zostanie zamieszczona w raporcie kwartalnym za pierwszy kwartał roku 2020, który zostanie opublikowany w terminie określonym raportem nr 4/2020 z dnia 20 stycznia 2020 tj. 22 maja 2020.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna


POWRÓT