Zawarcie umowy wydawniczej

07.07.2016 godz. 17:31

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że 7 lipca 2016 roku, pomiędzy Emitentem a Invictus Games KFT z siedzibą w Debreczynie, Węgry (dalej jako: "Invictus") zawarta została umowa dotycząca wydania przez Spółkę gry "Prime Time Rush" stworzonej przez Invictus.

"Prime Time Rush" to wyścigowa gra akcji, przeznaczona dla graczy typu casual i mid-core, przygotowana w modelu biznesowym Free2Play. Gra przeznaczona będzie na platformy iOS oraz Android. Umowa obejmuje współpracę w zakresie publikacji oraz częściowej produkcji gry. Porozumienie umożliwia Emitentowi odstąpienie od umowy w ciągu 1 miesiąca od daty zawarcia w przypadku niekorzystnej ewaluacji technologicznej produktu.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych tego rodzaju umów.

Umowa stanowi kolejny kontrakt zawarty w ramach realizacji programu publikacji gier zewnętrznych producentów. W opinii Zarządu zawarcie umowy będzie miało wpływ na wyniki Spółki w kolejnych okresach.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT