Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Vivid Games S.A. z Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A.

21.10.2020 r., godz. 14:41

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) na podstawie art. 521 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2020 z 21 września 2020 zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000480276 (dalej jako „Spółka Przejmowana”).

Plan połączenia ww. Spółek (dalej jako „Plan Połączenia”) został przyjęty w dniu 11 września 2020 i stosownie do przepisu art. 521 § 3 k.s.h. został udostępniony przez Emitenta na jego stronie internetowej pod adresem: https://vividgames.com/ir/raporty/espi/raport-nr-432020/ od dnia 21 września 2020 r. do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, na którym ma być powzięta uchwała w przedmiocie połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną i wyrażenia zgody na Plan Połączenia. Emitent informuje również, że akcjonariusze Emitenta mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., w tym z Planem Połączenia w lokalu Emitenta przy ul. Gdańskiej 160, 85-674 Bydgoszcz od dnia publikacji niniejszego raportu do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, na którym ma być powzięta uchwała w przedmiocie połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną i wyrażenia zgody na Plan Połączenia. Dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. są również udostępnione na stronie internetowej Emitenta.

Połączenie Spółek nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta (łączenie się przez przejęcie).

W odrębnym raporcie Emitent powiadomi o terminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym ma być powzięta uchwała w przedmiocie połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną i wyrażenia zgody na Plan Połączenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje Plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 11 września 2020 r., sporządzony zgodnie z art. 518 § 1 k.s.h. wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 k.s.h. oraz sporządzoną przez biegłego rewidenta opinię z badania planu połączenia.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu


POWRÓT