Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego.

14.09.2020 r., godz. 11:07

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14 września 2020 otrzymał informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z uchwałą zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H,, o podjęciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2020 z 7 maja 2020.

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.228.577,00 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem zł 00/100) i dzieli się na:

  1. 16 500 000 (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  2. 8 800 000 (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  3. 296 465 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  4. 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  5. 349 000 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  6. 323 250 (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  7. 1 474 681 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  8. 2 542 374 (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Ze wszystkich wyemitowanych akcji akcjonariuszom Spółki przysługuje łącznie 32 285 770 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów.

Podwyższenie kapitału nastąpiło w ramach kapitału docelowego, po rejestracji podwyższenia do objęcia pozostał kapitał docelowy w wysokości 745 762,60 (siedmiuset czterdziestu pięciu tysięcy siedemset sześćdziesięciu dwóch 60/100) złotych.

W związku z podwyższeniem kapitału zmieniony został § 6 ust. 1 statutu Spółki oraz przyjęty tekst jednolity statutu, który Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


POWRÓT